Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử
04/10/2018 14:38

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TAX24 E-INVOICE

Hóa đơn điện tử của hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 là sản phẩm cung cấp các giải pháp cho việc tạo lập dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, ...

04/10/2018 14:38

CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ

Tax24-TNCN được xây dựng và cung cấp trên nền tảng Thuế điện tử tích hợp Tax24.com.vn, có thể kết nối trực tiếp, truyền - nhận thông tin dữ liệu đến T...

26/10/2018 15:13

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ QUA MẠNG TAX24

Dịch vụ Kê khai và Nộp thuế qua mạng Tax24 là dịch vụ kê khai và nộp thuế qua mạng đầu tiên được Tổng cục Thuế cấp phép. Hệ thống cho phép người nộp t...

04/10/2018 14:38

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice khởi tạo từ máy tính tiền có những lợi ích sau: Giúp cho người bán hàng chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có ph...

1.Hóa đơn điện tử

Tax24_i200

900.000 VND

36 tháng sử dụng

200 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i500

1.200.000 VND

36 tháng sử dụng

500 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i1000

1.900.000 VND

36 tháng sử dụng

1,000 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i2000

2.800.000 VND

36 tháng sử dụng

2,000 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i5000

4.000.000 VND

36 tháng sử dụng

5,000 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i10000

5.000.000 VND

36 tháng sử dụng

10,000 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i20K

8.500.000 VND

36 tháng sử dụng

20,000 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i50K

20.000.000 VND

36 tháng sử dụng

50,000 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_i100K

40.000.000 VND

36 tháng sử dụng

100,000 hóa đơn

hóa đơn

Tax24_iMax

Giá liên hệ

36 tháng sử dụng

100,000 hóa đơn

hóa đơn

2.Kê khai và nộp Thuế qua mạng

Tax24-MIN

1.000.000 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-TBIZ

1.800.000 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-GOLD

2.500.000 VND

36 tháng sử dụng

Tax24-PRO

2.827.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-TVALUE

4.541.200 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-MAX

5.610.800 VND

36 tháng sử dụng

3.Chữ ký số

Tax24 -HSM1

1.277.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-CA1

1.827.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24 -HSM2

2.191.200 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-CA2

2.741.200 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-CA3

3.110.800 VND

36 tháng sử dụng

Tax24 -HSM3

3.110.800 VND

36 tháng sử dụng

4.Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Tax24_TNCN5000

Giá liên hệ

Chứng từ

Tax24_TNCN50

500.000 VND

Chứng từ

Tax24_TNCN100

900.000 VND

Chứng từ

Tax24_TNCN200

1.400.000 VND

Chứng từ

Tax24_TNCN500

2.500.000 VND

Chứng từ

Tax24_TNCN1000

4.000.000 VND

Chứng từ

Tax24_TNCNMax

Giá liên hệ

Chứng từ